PORADNA Sdružení nájemníků ve Slaném

Na této stránce jsou zobrazovány Vaše dotazy a odpovědi zpracované členy našich komisí (právní a technické) v rámci poradenské činnosti Sdružení nájemníků ve Slaném. V případě komplikovanějších případů, vyžadujících dlouhodobější činnost (rozbor případu, komunikace s protistranami, zastupování u soudu) je však nutné se stát členem SON. Členové SON mají možnost využívat těchto služeb za výhodnějších podmínek nežli u komerčního advokáta. Členství nutno vyřídit osobně v návštěvních hodinách MO SON na adrese Wilsonova 547,každý čtvrtek 16.00-17.30 hodin, tel.: 0314/522282. Členská přihláška je k dispozici zde.

     Ve stejné návštěvní době funguje i právní a technická poradna, kde získáte kvalifikované rady na řešení problémů spojených s bydlením. Dotazy možno vznášet i prostřednictvím e-mailové pošty na adrese son.slany@volny.cz,  odpověď na Váš dotaz obdržíte do týdne, výběr z dotazů a odpovědí z poradny i e-mailu je zde zobrazován.

     Stop odevzdanosti a "blbé" náladě, naučme se všichni zavčas bránit svá práva !!


DOTAZ: Obsazené sklepy                                OD KOHO: Jan Líbal                                 DATUM: 29.4.2001

V roce 1996 byl dům, respektive byt 3+1 jehož jsem nájemcem (mám k bytu nájemní smlouvu), tehdejším vlastníkem – Bytovým podnikem prodán. V době prodeje jsem měl kromě bytu v užívání dva sklepy. Jeden, tzv. na ovoce, druhý na otop – uhlí (součástí vybavení předmětného bytu jsou mimo jiné i funkční kachlová kamna na uhlí). V nájemní smlouvě, resp. protokolu o předání bytu jsou tyto sklepy uvedeny. Nový vlastník se mnou novou nájemní smlouvu nikdy neuzavřel. Následně (cca po třech měsících)  byl dům, resp. byt opět prodán další osobě – současnému vlastníkovi. Jen pro informaci uvádím, že předchozí  a  současný vlastník jsou v příbuzenském vztahu (původní: rodiče, současný: jejich dcera   s manželem). Současný vlastník se mnou rovněž nikdy neuzavřel nájemní smlouvu. Předmětem nynějšího sporu je situace, kdy současný vlastník   spolu s původním vlastníkem sklepy obsadili (vyměnili zámky) a tyto sklepy  mi současný vlastník odmítá vydat zpět k užívání. Jako důvod uvádí, že  v  dokumentaci kterou při koupi obdržel (pasport, ev. list ), vyhotovené tehdejším Bytovým podnikem nejsou sklepní prostory uvedeny a tudíž nemám na ně žádný právní nárok. Je pravdou, že tento ev. list existuje. Je rovněž pravdou, že sklepní prostory v něm uvedeny nejsou. Nicméně jsem jej nikdy nepodepsal a mezi mnou  a Bytovým podnikem neexistuje  žádné jiné ujednání nebo smlouva, která by svým charakterem byla např. změnou nájemní smlouvy a obsahem by upravovala  nájem sklepních prostor jiným způsobem. Jinak řečeno – nikdy jsem se užívání sklepů výslovně nezřekl. V této záležitosti jsem se také obrátil na policii – formou podání trestního oznámení (ve smyslu § 249a, tr.z.). V průběhu vyšetřování dospěl policejní úředník k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu ve smyslu porušení výše uvedeného paragrafu, ale nedošlo ani k přestupku, jelikož dle ev. listu z Bytového podniku sklepy v nájmu nemám a věc tímto odkládá…

ODPOVĚĎ:

     Pokud se jedná o sklepní prostory, pokud jsou tyto uvedeny v nájemní smlouvě či v evidenčním listu k bytu a je placeno za ně nájemné, majitel nemovitosti nemůže jednostranným rozhodnutím bez souhlasu nájemníka odebrat mu sklep, neboť nájemník má plné právo ze zákona uživat obytné i vedlejší místnosti svého bytu. Přitom platí, že postačující je zapsání sklepa jen v jednom z těchto dokumentů. Navíc se výměra sklepa započítává do vedlejších místností bytu, tudíž bez souhlasu nájemníka nelze mu sklep odebrat. Není však vyloučeno, aby sklep byl nahrazen jednoduchou kojí, pokud není užíván k uskladnění paliva.

K ustanovení § 249a tr.zák.: Pokud s trestním oznámením neuspějete, je třeba vyžadovat nápravu u dalších policejních funkcionářů nebo se obrátit na příslušné státní zastupitelství (PČR často nájemníky neoprávněně odkazuje na občanskoprávní řízení u soudu). Trestnost činu přitom nezaniká uložením přestupku či jiného postihu v rámci občanskoprávního řízení. Pokud majitel domu v protiprávním jednání pokračuje i po podání vysvětlení u PČR, je možno podat u státního zástupce návrh na vzetí do vazby (je dán vazební důvod dle ust. § 67 odst. c) tr.řádu. V úvahu přichází i použití § 5 obč. zákoníku - umožňuje nájemníkovi, aby se v případě zásahu do pokojného stavu domáhal ochrany u obecních, popř. okresních úřadů. Dle zákona č. 367/1990 Sb. je takový orgán povinen občanu ochranu poskytnout - nemůže ji odmítnout !! Může i předběžně zakázat zásah do pokoného stavu či nařídit obnovení stavu předchozího. Obec má i možnost pokutovat toho, kdo do pokojného stavu zasáhl v přestupkovém řízení.  Pravomoc soudů přitom není tímto postupem nijak dotčena.


ZPĚT