DESET RAD členům SON - nájemcům bytů

 

  1. Překonejte obavy z paragrafů a seznam se s  hlavními právními normami upravujícími nájemní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem. Stále platí, že neznalost zákona neomlouvá.
  2. V nájemních vztazích nelze uzavírat ústní dohodu. Trvejte vždy na písemné formě nájemní smlouvy, evidenčního listu, dodatků k nájemní smlouvě, protokolu o převzetí bytu, vyúčtování záloha atd..
  3. Nikdy nepodepisujte žádný písemný doklad o nájemních vztazích nebo při vstupu do privatizačního procesu bytového fondu, písemnou nabídku ke koupi nemovitosti, smlouvu o smlouvě budoucí atd. bez opředchozího důkladného prostudování. Nemáte-li úplnou jistotu, využijte před podpisem svého práva a navštivte odbornou poradnu MO SON a konzultujte své problémy s našimi právníky. Vyvarujete se tak nevratným omylům a chybám.
  4. Důsledně dodržujte písemně sjednané i obecně stanovené povinnosti a závazky, zejména finanční.
  5. Základem bezproblémových vztahů s pronajímatelem a ostatními nájemci je důsledné dodržování práv a povinností nájemníka dle občanského zákoníku (§ 687 a násl.) a ustanovení domovního řádu, který nesmí omezovat žádná práva nájemníka zakotvená v platných právních normách včetně Listiny lidských práv a svobod.
  6. Bezodkladně oznamujte písemnou formou pronajímateli všechny změny související s užáváním bytu, jako jsou změny počtu členů domácnosti, potřebu oprav, které je povinen provádět pronajímatel, nedostatky v poskytování služeb s užíváním bytu spojených. Podnájem nesmí být poskytnut třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele.
  7. Od pronajímatele požadujte přesně dodržování povinností uložených mu občanským zákoníkem (§ 687 a násl.). Připomínky a požadavky uplatňujte písemně, zvláště požadavky na řádné vyúčtování záloh, provedení oprav a odstranění závad bránících řádnému užívání bytu (§ 687 odst. 1 obč. zák.).
  8. Důsledně, ale vždy právními prostředky obhajujte svá zákonná práva nájemníka a netrpte porušování žádného z nich.
  9. V případě hrubých zásahů do nájemních vztahů pronajímatelem využijte ke své ochraně a k obnovení pokojného stavu ochrany, kterou Vám jsou povinny poskytnout příslušné orgány státní správy - obec, policie, státní zastupitelství, soud. O vzniklé situaci neprodleně informujte svého úsekového aktivistu a písemně výbor MO SON.
  10. Pamatujte, že nejúčinnější formou ochrany nájemních práv a prosazování oprávněných požadavků je společný postup celého kolektivu nájemníků - členů MO SON. Sílu násobí počet a proto získávejte do našich řad nové členy.

 

ZPĚT