Vážené dámy, vážení pánové!

    Místní organizace Sdružení nájemníků ve Slaném vznikla jako občanské sdružení nepolitického charakteru v květnu r. 2000 z popudu několika občanů v souvislosti s reakcemi veřejnosti na probíhající privatizaci městských bytů a na nedostatky ve vyúčtování služeb spojených s nájmem od organizace, spravující městský bytový fond. Podnětem k založení sdružení byla jejich zkušenost, že celá řada problémů a témat, které mají pro společnost zásadní význam, politické strany buď ignorují, nebo se jimi zabývají pouze takovým způsobem, jenž vyhovuje jejím momentálním mocenským nebo volebním zájmům. Tato skutečnost pak podstatně ovlivňuje i míru veřejné pozornosti a informovanosti o daných věcech.

Hlavní cíl místní organizace Sdužení nájemníků ve Slaném je obhajoba oprávněných zájmů občanů-svých členů v oblasti bydlení a poskytnutí informačního servisu těmto občanům. Toto je v souladu se stanovami Sdružení nájemníků ČR. Výbor MO SON pravidelně zasedá na adrese Wilsonova 547, I. posch., nyní každý čtvrtek v době od 16.00 do 17.30 hodin. Organizujeme i občasná veřejná setkání, při nichž jsou občané informováni nejen o organizaci a cílech sdružení, ale i zváni na zasedání výboru k řešení jejich problémů, spojených s bydlením.

Místní organizace SON ve Slaném úspěšně organizovala ještě před svým založením první schůzku s občany, která proběhla v hotelu ATLAS v měsíci březnu roku 2000. Na této schůzce byl přítomen i místopředseda Sdružení nájemníků ČR ing. Milan Taraba, setkání se konalo za značného zájmu občanů. Další z těchto setkání se uskutečnilo na počátku roku 2001, opět za účasti republikových představitelů SON. Pozvánky na všechny akce MO SON a následné výstupy z těchto akcí jsou k dispozici na stránkách INTERNETU.

V rámci MO SON ve Slaném fungují již dvě komise. Komise právní se zabývá právním rozborem a poradenstvím v oblasti nájemního práva a práv spojených s užíváním bytů, komise technická řeší problémy občanů spojené s dodávkami médií do bytů, včetně problémů s vyúčtováním služeb. Vedoucím právní komise byl zvolen p. Ivo Mašát, technickou komisi vede ing. Linhart.

MO SON má ambici být institucí, na kterou se mohou občané obrátit v případě jakýchkoli problémů v oblasti bydlení a zprostředkovatelem věcného nepolitického dialogu mezi občanem a představiteli města v oblasti bytové. Tento princip je přitom v souladu s principy fungování Sdružení nájemníků ČR i občanských sdružení obdobného charakteru v zahraničí. Uvítá proto spolupráci všech, jimž jsou její programové cíle blízké a kteří hodlají jakýmkoliv způsobem přispět k jejich naplnění.

Máte-li zájem, přijďte mezi nás.

P.S.: přihlášku je možno stáhnout ve formátu MS Word 97 zde, a předat ji vyplněnou v sídle MO, popř. v prodejně JANA na téže adrese.

V Praze dne 29.března 2001

Ivo Mašát
místopředseda MO SON Slaný

 

ZPĚT